Az eskuvoclassic.hu webszájton található tartalom az Flagrans-2001 Kft. szellemi tulajdona

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.eskuvoclassic.hu szájtra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A Flagrans-2001 Kft. fenntart minden, a webszájton bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A webszájhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Flagrans-2001 Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a webszájt egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A webszájt tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Flagrans-2001 Kft. oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Flagrans-2001 Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Flagrans-2001 Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A webszájttól értesüléseket átvenni csak a webszájtra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a webszájtra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az eskuvoclassic.hu domain név, valamint az „eskuvoclassic.hu” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az A Flagrans-2001 Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A partnereink honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Az A Flagrans-2001 Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Az eskuvoclassic.hu weboldalon található fenti tartalmak, valamint a fent megjelölt védjegy jogosulatlan felhasználása büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Flagrans 2001 Kft. jogosulatlan felhasználás esetén jogszerűen követelheti a jogsértés abbahagyását, az azzal okozott kárainak megtérítését, valamint a felhasználás által elért gazdagodás visszatérítését; továbbá – a Btk. 384-385. §§-ai, valamint a 388. §-a szerinti bűncselekmények bármelyikének megvalósulása esetében – büntető feljelentéssel élhet.

 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Imagine Wedding Show. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett felületeken (Facebook, www.kiallitas.eskuvoclassic.hu honlap, Instagram, Tiktok stb.) közzétett nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot.

1. A Játék leírása

A Szervező

  • az esemény népszerűsítése céljából

nyereményjátékot hirdethet meg.

A Szervező által nyilvántartott személyek, akik (a konkrét Játék kiírásának megfelelően)

  • a Szervező eseményén látogatóként részt vesznek a Játékban, vagy

Az eseményen történő játék feliratkozás a nyereményjátékban való részvételt jelenti.

A Játék szervezője (Szervező): az Imagine Wedding Show

2. A Játékban résztvevő személyek

2.1.

A Játékban részt vehet minden nagykorú természetes személy, kivéve a 2.2. pontban meghatározottakat.

2.2.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező vezető tisztségviselői és munkavállalói, valamint azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói,
  • a lebonyolításban közvetlenül közreműködő vállalkozások tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint azok közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A Szervező a Játék kezdetét és végét a meghirdetéskor teszi közzé.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni az alábbiakban részletezett módon lehet:

  • Az Imagine Wedding Show-n erre a célra készített feliratkozási lapon lehet jelentkezni a játékra

A nyereményjátékban való részvételnek és a nyeremény átadásának feltétele továbbá, hogy a játékos önkéntes és határozott hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez. A játékban való részvéttel nem kötött jegyvásárláshoz. Az alábbi adatok megadása szükséges a nyertes azonosítása és értesítése céljából: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, nyertesség esetén: szállítási cím.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezeknek a feltételeknek az együttes teljesülése esetén érvényes.

5. Nyeremény

A jelentkezők közül a Játékban a Szervező által a Játék meghirdetésekor megjelölt termék (esetleg szolgáltatás) kerül kisorsolásra.

6. Sorsolás

A résztvevő játékosok között a sorsolás a Szervező székhelyén történik.

A sorsoláson a Szervező nyertes(eke)t és pótnyertes(eke)t nem sorsol.

A sorsolás időpontját a Játék felhívás tartalmazza.

7. Nyertesek értesítése

A nyertest/nyerteseket a Szervező e-mailben a sorsolást követő 5 munkanapon belül.

8. A nyeremények érvényesítése, átadása

A nyeremény érvényesítése, átadása a nyertessel egyeztetett módon történik az értesítés megküldését követő 7 napon belül.

A játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremény érvényesítése/átadása érdekében.

Amennyiben a nyertes együttműködési kötelezettségét nem teljesíti és ezzel összefüggésben a nyeremény nem érvényesíthető vagy adható át, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés

A játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím, telefonszám, nyertesség esetén: lakcím) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a

Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje.

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a fenti adataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a naptári év végéig, a nyertesek adatait az adózási jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében 5 évig megőrzi.

Facebookon szervezett Játék esetén a játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi, hogy a Játék tisztaságának igazolása céljából a Szervező a nyertes nevét és lakcímét (település) nyilvánosságra hozza.

A Szervező a személyes adatokat az EU Általános Adatvédelmi rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

A Szervező Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója letölthető ITT.

10. Felelősségkizárás

Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó felületek technikai okokból időszakosan nem érhetők el.

Facebookon szervezett Játék esetére a Szervező kijelenti, hogy a Játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a Játék nem kapcsolódik a Facebookhoz, a Facebook-ot teles körűen mentesíti minden kárfelelősség alól.

11. Egyéb

A nyeremények készpénzre nem válthatók át. A nyeremények másra át nem ruházhatóak.

Budapest, 2023. február 06.